SFKM STIPENDIEFOND

Stärker dig som medlem

Syftet med SFKM Stipendiefond är att stärka SFKM medlemmars yrkeskunskaper och att uppmuntra ökad kompetens i det terapeutiska yrket. Detta kan ske genom fördjupade studier eller genom fortbildning inom det komplementärmedicinska området hos utbildare som är medlemmar i SFKM.


SFKM medlemmar har rätt att ansöka om stipendium för vidareutbildning till skolor som är medlemmar i SFKM. Stipendium beviljas med högst 3000 kronor för den som varit medlem och yrkesverksam i mer än 3 år. Medlem med minst två års medlemstid (2 till 3 år) kan beviljas stipendium med högst 2000 kronor. Medlem med minst ett års medlemstid (1 till 2 år) kan beviljas stipendium med högst 1000 kronor. Medlem med kortare medlemstid än ett år beviljas inget stipendium. Tidigare beviljad sökande kan söka om nytt stipendie tidigast 2 år efter senast beviljade stipendie.

Branschrådet BKM behandlar och beslutar om utdelande av stipendier. Beslutet grundar sig, förutom medlemskapets längd, även på bedömning av vidareutbildningens nytta i förhållande till med medlemmens nuvarande yrke. Sökande ska i ansökan tydligt motivera nyttan av utbildningen. Enbart utbildningar inom komplementärmedicinens område tas upp till beslut.

Fastställt beslut av Branschrådet kan inte överklagas. Sökande erhåller besked om tilldelade medel omedelbart efter beslut. Utbetalning sker alltid efter avslutade studier och uppvisande av kvitto samt studiebevis eller betyg på genomgången utbildning. Om studierna inte påbörjas eller om de avbryts i förtid, kommer inga medel att utbetalas. Nytt stipendium kan ansökas tidigast 2 år efter tidigare erhållet stipendium.

Ansökan om stipendium kan göras när som helst under året men skall inlämnas i god tid innan aktuell kursstart. Tillsammans med ansökningsblankett skall kursplan, kurskostnader, kurslängd med datum samt motivering och annan relevant information inlämnas. Du hittar alla förutsättningar och villkor i pdf nedan.

> Ansökan SFKM Stipendiefond
> Villkor SFKM Stipendiefond